Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden worden verondersteld op het adres van onze maatschappelijke zetel met de klant te zijn overeengekomen. De klant nam er uitdrukkelijk kennis van en heeft deze algemene voorwaarden aanvaard. Op alle diensten en/of goederen die wij leveren zijn enkel deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vervangen altijd deze waarnaar de klant bij zijn bestelling of later zou naar verwijzen;

 

2. Elke bestelling dient schriftelijk te gebeuren en zal pas definitief worden na aanvaarding door ons. 

 

Alle documenten welke door ons worden bezorgd (offertes, tekeningen, ontwerpen,…) dienen steeds door de klant te worden geverifieerd en voor akkoord te worden ondertekend en terugbezorgd aan ons. Bij gebreke daaraan zal de productie niet worden opgestart.

 

3. Onze offertes zijn gebaseerd op de gegevens die wij van de klant krijgen. Wij mogen ervan uitgaan dat deze gegevens de werkelijke situatie juist en actueel weergeven. Indien niet anders vermeld en onder voorbehoud van materiële vergissingen, zijn alle in de offertes vermelde hoeveelheden, afmetingen en/of gewichten een loutere inschatting zonder definitief te zijn. Een offerte is nooit langer dan zestig (60) dagen geldig; 

 

Elke offerte wordt vrijblijvend aan de klant bezorgd. Alle inlichtingen en informatie in onze catalogi en advertenties zijn nooit bindend. 

 

4. Alle prijzen vermeldt op de offerte zijn steeds exclusief BTW. Deze prijs is tevens exclusief het opstoppen van de hijsogen, stabiliteitsstudie en montagetoebehoren. 

 

Heflussen en ander manipulatiemateriaal kan steeds bijkomend worden aangekocht, doch zijn nooit in de offerteprijs inbegrepen. Dit materiaal zal enkel door ons worden teruggekocht bij onbeschadigde en opgekuiste teruggave. 

De klant is op de hoogte van het feit dat deze hefsystemen niet zijn gekeurd en aanvaardt dat enige schade ten gevolge van de manipulatie of het gebruik van deze materialen niet onder onze verantwoordelijkheid valt. 

 

5. Uitvoerings- en/of leveringstermijnen worden in werkdagen en enkel ten titel van inlichting verstrekt. Elke bestelling wordt door ons uitgevoerd in volgorde van binnenkomen. In geval van vertraging kan de klant de overeenkomst nooit in ons nadeel ontbinden, noch schadevergoeding van ons vorderen. Afgesproken termijnen nemen pas een aanvang nadat wij een ondertekend contract en/of betaling van het bedongen voorschot hebben ontvangen en blijven in ieder geval louter indicatief;

 

6. Indien de kost van lonen en/of materialen wijzigt, kunnen wij van rechtswege de te betalen prijs evenredig aanpassen. Elk meerwerk veronderstelt een onderling akkoord, ook wat de prijs betreft; 

 

In het geval de klant eenzijdige wijzigingen aanbrengt aan de uitvoeringsplannen, kan er mogelijks een meerprijs voor deze wijzigingen verschuldigd zijn. Door het eenzijdig doorvoeren van deze wijzigingen aan de uitvoeringsplannen, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze meerprijs. 

 

7. De klant die zijn bestelling annuleert, is (bij wijze van tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid zich door betaling van een redelijke vergoeding algeheel van zijn verbintenis te kunnen ontdoen) ons een vergoeding verschuldigd gelijk aan dertig (30) procent van de waarde van de totale bestelling. In de veronderstelling dat wij die bestelling, op het moment van annuleren, reeds geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd, kunnen wij bovendien schadeloosstelling eisen voor al onze uitgaven, arbeid en alles wat wij bij uitvoering van de geannuleerde bestelling hadden kunnen winnen; 

 

8. Wij mogen de ons toevertrouwde opdrachten altijd door derden laten uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de klant; 

 

9. Alle goederen en elementen worden gefabriceerd conform bestaande technische voorwaarden. Eventuele afwijkingen betreffende de kleur, afmetingen, gewicht en afwerking die inherent zijn aan de verwerking van vers beton aangemaakt met natuurlijke grondstoffen, zijn beschreven in de norm PTV200, welke wordt gehanteerd.

 

De kanten van de elementen welke handmatig worden afgewerkt, zijn steeds naar best vermogen afgewerkt en kunnen nooit aanleiding geven tot afkeuring van de elementen. 

 

Wapeningen voorzien in de elementen worden begroot via standaardhoeveelheden per m³. Afwijkingen die hieraan worden gesteld door de koper dienen steeds in een afzonderlijk plan te worden vastgesteld en hebben een meerprijs tot gevolg, in functie van de extra hoeveelheid aan wapening. 

 

Alle technische plannen inzake productie welke door ons worden opgemaakt en worden goedgekeurd door de klant, vormen de basis voor de productie. 

 

De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor wat betreft het ontwerp van de elementen, alsook voor de algemene stabiliteit. Stabiliteitsonderzoeken vallen onder verantwoordelijkheid van de klant. 

 

Indien proeven of stalen worden gemaakt zal de kost hiervan steeds ten laste liggen van de klant en zal de klant goedkeuring moeten verlenen aan de proef of staal vooraleer de productie wordt aangevat. 

 

10. Indien wij ten gevolge van oorlog, oproer, staking, lock-out of andere gevallen van overmacht (omstandigheden die zich manifesteren buiten de wil van partijen om), in de brede betekenis van het woord, de overeenkomst niet naar behoren kunnen uitvoeren of de uitvoering ervan ernstig wordt bemoeilijkt, kunnen wij er van rechtswege onmiddellijk een einde aan maken, zonder recht op (schade)vergoeding voor de klant; 

 

In het geval wij worden aangesteld als onderaannemer van een aannemer welke opdracht krijgt van de bouwheer of een andere aannemer zullen wij ons baseren op de berekeningen en de plannen welke worden aangeleverd door onze opdrachtgever/aannemer welke als professioneel optreedt. In dat geval neemt onze opdrachtgever er nota van dat wij onze productie zullen baseren op de door haar uitgevoerde berekeningen en aangeleverde plannen waarbij wij geen nieuwe eigen berekeningen zullen maken noch plannen zullen tekenen. Elke verantwoordelijkheid voor eventuele verkeerde berekeningen of fouten in de plannen zullen door ons niet worden aanvaard. De aangeleverde berekeningen en plannen welke aldus door de hoofdaannemer/onze klant worden aangeleverd zullen nooit op hun correctheid worden nagekeken door ons nu de hoofdaannemer/onze klant optreedt als professioneel en deskundige ter zake.

 

11. Wij kunnen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in het geval de klant failliet verklaard wordt en/of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische en statutaire toestand van de klant. Ook in dat geval zijn wij de klant geen enkele schadevergoeding verschuldigd, maar wordt integendeel het vijfde artikel van deze voorwaarden automatisch van toepassing in geval van annulering van de bestelling;

 

12. De aanvraag of opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie maakt geen einde aan de lopende overeenkomsten noch aan de modaliteiten van hun uitvoering. De contractuele wanprestatie van de klant voorafgaand aan de toekenning van de opschorting maakt voor ons geen grond uit voor de beëindiging van de overeenkomst, in zoverre de klant deze wanprestatie ongedaan maakt door de overeenkomst uit te voeren binnen een termijn van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Wanneer de klant beslist een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren, vormt de schadevergoeding waartoe wij in voorkomend geval gerechtigd zijn een schuldvordering in de opschorting.

 

13. Goederen worden steeds vervoerd op risico van de klant, zowel in het geval de klant de goederen zelf komt ophalen als in het geval de goederen door derden worden vervoerd.

Transportschade kan nooit ten laste worden gelegd van ons. Er is nooit sprake van goederenverzekering, ook niet voor diefstal, behalve andersluidende instructies en in dat geval afzonderlijk te betalen. 

 

Wij dragen nooit enige verantwoordelijkheid voor het lossen, het laden, transporteren en stuwen van de goederen. 

 

Het lossen zal nooit gebeuren door ons, zelfs niet als wij het transport voorzien. De klant dient ten allen tijde in te staan voor het lossen van de goederen.

 

Het laden kan worden uitgevoerd door ons, zelfs als het transport niet door ons wordt voorzien, doch wij dragen hierin geen enkele verantwoordelijkheid, noch op het vlak van instructies qua laden, noch op het vlak van zekeringssystemen. 

 

De klant wordt verondersteld elk vervoersdocument bij ontvangst van de goederen grondig na te zien en ons binnen de vierentwintig (24) uur afwijkingen en/of fouten omstandig gemotiveerd te signaleren. Nooit zijn wij aansprakelijk voor eventuele ongevallen bij het laden, lossen, monteren en/of andere manipulaties van de door ons geleverde goederen, ook niet wanneer wij ter plaatse raadgevingen en/of andere hulp zouden hebben verstrekt. De klant vrijwaart ons voor gebeurlijke boetes en schadevergoedingen als gevolg van eventuele overtredingen.

 

Zelfs indien wij kunnen worden beschouwd als opdrachtgever van het transport, tussenpersoon in het vervoer, vervoerscommissionair, commissionair-expediteur van een vervoer, verpakker of verlader zullen wij steeds door de klant worden gevrijwaard voor alle gebeurlijke geldboetes en/of veroordelingen die in het kader van de toepasselijke wetgeving aan ons kunnen worden opgelegd. 

 

Indien de goederen door ons worden geleverd, geldt er in elk geval een maximale lostijd van 1 uur, waarbinnen de klant de goederen moet gelost hebben. 

Elke extra lostijd wordt aangerekend aan 75,00 euro per uur, waarbij elk begonnen uur wordt aangerekend. Het lossen gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de klant.  

 

14. Wij mogen er van uitgaan dat de klant altijd over alle nodige, ter zake dienende toelatingen en/of vergunningen beschikt. De klant is verplicht ons integraal te vrijwaren voor elk mogelijk(e) risico en/of hinder dat/die wij ondervinden als gevolg van het niet voorhanden zijn van die toelatingen en/of vergunningen; 

 

15. Wij zijn nooit de bewaker, noch de bewaarder van het werk dat wij hebben aangenomen, zodat alle risico's dienaangaande voor rekening van de klant zijn en blijven; 

 

Zelfs in het geval wij de goederen op voorhand op de werf plaatsen, zal er ons geen enkele verantwoordelijkheid treffen als bewaker of bewaarder van het goed. Alle risico’s na levering blijven voor rekening van de klant, ongeacht de situatie. 

 

16. Onze verbintenissen zijn in beginsel middelenverbintenissen, nooit resultaatverbintenissen; 

 

17. Elke klacht moet ons schriftelijk en per aangetekend schrijven, binnen de tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop het voorval dat aanleiding geeft tot die klacht kon zijn opgemerkt en in elk geval vóór gebruik, verwerking en/of voortverkoop hebben bereikt. Na verloop van die termijn zijn wij geen enkele vrijwaring meer verschuldigd. Onze vrijwaringsplicht strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de gebrekkige goederen. In de mate dat wij toch tot vrijwaring zouden gehouden zijn, heeft de klant enkel recht op verbetering van de fouten waardoor aanwijsbare schade veroorzaakt werd, op voorwaarde dat anderen (dus ook de klant zelf), geen veranderingen hebben aangebracht aan hetgeen wij leverden. Wij kunnen steeds eisen dat gebrekkige goederen worden teruggestuurd, vermits wij ons het recht voorbehouden ze te vervangen en/of te (laten) herstellen in natura, al naar gelang het geval en zonder schadevergoeding verschuldigd te kunnen zijn; 

 

De plaatsing van betonelementen geldt als volledige aanvaarding van het product. De betonelementen worden geacht te zijn onderzocht door de koper bij levering of afhaling. Gebeurlijke gebreken dienen te worden vermeld op de CMR of leveringsbon, op straffe van niet-aanvaarding van het gebrek door ons. Het ontbreken van enige opmerking op deze documenten wordt gelijkgesteld met de aanvaarding ervan. 

 

18. Protest tegen een factuur kan enkel schriftelijk, moet gemotiveerd gebeuren en dient ons ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de factuurdatum te hebben bereikt. De vermelding van de factuur in ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel de verzending als de ontvangst ervan; 

 

19. Als wij schadevergoeding moeten betalen om welke reden en van welke aard ook, kan deze nooit hoger zijn dan de waarde van de factuur waarop de werken betrekking hebben. Wij kunnen nooit enige vergoeding verschuldigd zijn voor financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van de planning, verlies van verhoopte winst en/of het wegvallen van potentieel cliënteel en vertragingen in de uitvoering van werken of de levering van goederen. In ieder geval dient de klant ten allen tijde de werkelijke schade te bewijzen en te begroten aan de hand van de bewijskrachtige stukken;

 

20. Aangezien onze ontwerpen, tekeningen en/of studies altijd onze uitsluitende eigendom blijven, mag de klant deze nooit gebruiken, mededelen en/of (foto)kopiëren, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook andere documenten die wij opstellen, van welke aard ook, kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en moet de klant op ons eerste verzoek integraal terugbezorgen. Schending van deze clausule wordt beschouwd als een ernstige contractuele wanprestatie ten laste van de klant die ons het recht geeft de overeenkomst onmiddellijk en zonder schadevergoeding te beëindigen, dit onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat; 

 

21. Indien de klant de vorderingsstaten niet heeft ondertekend en heeft overgemaakt aan ons binnen de 14 dagen na levering van de bestelde goederen, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de vorderingsstaat en zullen wij conform de betrokken vorderingsstaat factureren. 

 

Indien de klant wordt geïnformeerd dat de bestelde goederen klaar liggen voor afhaling dan dient de afhaling in elk geval te gebeuren binnen de 2 maanden na het bericht aan de klant. Indien de goederen niet binnen de voormelde termijn worden opgehaald zal de factuur opgemaakt worden aan de klant waarbij wij ons het recht voorbehouden om stockagekosten aan de rekenen a rato van 25 euro / dag. 

 

22. In het geval er gebreken zouden worden vastgesteld aan de geleverde goederen en wij erkennen de gebreken, dient de klant voor de herstelling steeds een beroep te doen op ons. Enkel na ons voorafgaand uitdrukkelijk akkoord om de herstelling te laten uitvoeren door een derde, mag de herstelling aan een derde firma worden uitbesteed. 

 

In het geval een derde firma herstellingen aan onze goederen heeft uitgevoerd, zonder ons voorafgaand uitdrukkelijk akkoord, zal de kost voor de herstellingswerken nimmer door ons worden aanvaard. 

 

Zelfs in het geval wij uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met de uitvoering van gebeurlijke herstellingen door een derde firma, dient er steeds een detail van de herstellingskosten worden overgemaakt, alvorens wij zullen overgaan tot voldoening van de kosten. 

 

23. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bij wijze van draagbare schuld op het adres van onze maatschappelijke zetel. Indien niet stipt betaald wordt, loopt er van rechtswege één (1) procent verwijlintrest per begonnen maand en is de klant ons evenzeer schadevergoeding verschuldigd, begroot op twaalf (12) procent van het totaal factuurbedrag, met een minimum van honderd vijfentwintig (125) euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, noch andere inningskosten zijn in dat verhogingsbeding begrepen; 

 

24. Uitblijven van betaling, zo ook gedeeltelijke betaling, geeft ons het recht de uitvoering van elke lopende opdracht van rechtswege te schorsen of de uitvoering van de opdracht/overeenkomst definitief stop te zetten wegens contactuele wanprestatie, zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte. In dat geval kunnen wij ook de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen, meer schadevergoeding zoals voorzien in het vijfde artikel van deze voorwaarden. 

Uitblijven van betaling, zo ook gedeeltelijke betaling geeft ons verder het recht alle andere, nog niet vervallen schuldvorderingen, zelfs degene die buiten het bestek vallen van de betwisting die de klant al dan niet terecht voert, op te eisen; 

 

Zolang de betaling van een factuur van een orderbevestiging uitblijft van een klant, zijn wij gerechtigd om de werken op alle werven waarvan die betrokken klant (of diens verbonden vennootschap) opdrachtgever is, op te schorten en dit tot op het ogenblik dat de openstaande en vervallen facturen zijn voldaan. 

 

25. Zolang wij niet integraal zijn betaald, blijft al hetgeen wij leverden onze uitsluitende eigendom (uitgestelde eigendomsoverdracht), ook t.a.v. derden en evenzeer in geval van vereffening en/of faillissement van de klant. Het risico op schade en/of tenietgaan van de goederen blijft evenwel voor de klant. In dat geval kunnen wij die goederen op kosten van de klant laten ophalen. Verder zullen alle goederen, gelden en documenten die vanaf de datum van de eerste bestelling reëel of fictief in ons bezit komen, dienen als onderpand ter betaling van onze schuldvordering. Het voorwerp van het aldus overeengekomen retentierecht – afgifte weigeren van de goederen die ons werden toevertrouwd, of welke door ons werden behandeld en/of vervoerd zolang geen algehele betaling tussenkomt – kunnen wij dan laten verzilveren in naam en voor rekening van de klant; 

 

26. Schuldvergelijking tussen schadevergoeding(en) waarvoor wij zouden kunnen worden aangesproken en onze facturen, is onmogelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen; 

 

27. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. In geval van betwisting hebben de Belgische rechtbanken rechtsmacht en hebben wij de keuze om hetzij naar het Vredegerecht Waregem, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afd. Kortrijk of de Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk te stappen (al naargelang de aard en/of de waarde van het geschil), hetzij de rechtbank van de woonplaats van de klant te vatten, dan wel de rechtbank bevoegd over de plaats waar de verbintenis is ontstaan of dient nagekomen. Daarbij wordt verwezen naar art. 624 (Belgisch) Gerechtelijk. Wetboek, art. 1247 lid 1 (Belgisch) Burgerlijk Wetboek en de EU-Verordening Brussel I (Verordening EG nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken).